Diopter是一个原生的插件,可以在视频中以及在图层上添加创建出色的光学效果,比如模糊,扭曲,着色,可以控制效果的整体强度,也可以应用混合模式。

支持版本CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

更新日志:

1.0.2  (Current version)  –  Aug 10, 2018

Updated to the licensing framework 3.4

更多描述:diopter

抱歉,此资源仅限VIP下载,请先
music-library