Contact Form 7 联系表单允许您将您的联系人表单与谷歌表,它可以帮助您自动化电子表格,为您的优势,在您的电子表格中创建表单和捕获结果,更快地填充你的项目···

Demo: Demo

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

链接:http://pan.baidu.com/s/1c1NGCt6 密码:t6fy

[/ihc-hide-content]